ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK   1.sz.melléklet

 

Értelmező rendelkezések:

Egyedi szerződés: Megbízó és Szolgáltató között létrejött Távfelügyeleti Szerződés, amelynek elválaszthatatlan része és melléklete jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF).

ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések összessége.

Szerződés: az Egyedi szerződés, és az ÁSZF által meghatározott valamennyi jog és kötelezettség összessége.

Szolgáltató: SOS GUARD Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg:-01 09 274017, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, székhelye: 1117 Budapest, Kondorosi út 2/A, adószáma: 25153590-2-43, bankszámlaszáma: OTP Bank: 11742173 26044196 00000000, email címe: info@sos-guard.hu, honlap: http://segitabajban.hu , http://sos-guard.hu

Megbízó: Szolgáltató a távfelügyeleti szolgáltatás igénybevétele érdekében Szerződést kötő természetes vagy nem természetes személy.

Ügyfelek: Szolgáltató megbízóinak összessége.

 1. A Szolgáltató tevékenységének ismertetése A Szolgáltató a Megbízó, mint természetes személy egészségügyi – pszichés és fizikális – összességében mentális panaszai esetén áll a Megbízó rendelkezésére az alábbiak szerint.

Szerződő felek rögzítik, hogy Szolgáltató egy sajátfejlesztésű szoftveren alapuló diszpécser szolgálatot (továbbiakban: SOS-GUARD) üzemeltet folyamatosan, napi 24 órában, amely fogadja a Megbízó által működtetett elektronikai hívórendszer (továbbiakban: Készülék) jelzéseit. Az SOS-GUARD adatbázisa tartalmazza az ügyfelek önkéntes adatszolgáltatása alapján lakcímüket és tartózkodási helyüket, nemüket, korukat, egészségügyi állapotukra vonatkozó információkat, kórelőzményeket, betegségeiket és egyéb, az ügyfél által a Szerződés teljesítése szempontjából lényegesnek tartott információt.

A Szolgáltató a Készülék értékesítésével biztosítja, hogy a Készülékek jelzést adjanak és/vagy hívást kezdeményezzenek az ügyfelek által meghatározott személyek, telefonszámok irányába, és/vagy az SOS GUARD napi 24 órában fogadja a Készülékekről kezdeményezett jelzéseket, amelyek alapján az adott ügyfelet azonosítja, részére visszahívást indít, a jelzéseket naplózza és társítja hozzá az ügyfél által megadott adatokat, majd meghatározott feltételek teljesülése esetén értesíti az ügyfél által az Egyedi szerződésben meghatározott természetes személyeket, cégeket, szerveket, intézményeket, hatóságokat (továbbiakban: személyek, szervek).

Megbízó kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást a Szolgáltatási Szerződésben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott tartalommal és feltételek szerint igénybe kívánja venni.

 1. A szerződés tárgya

Megbízó a Szolgáltatót megbízza, hogy a Szolgáltató által biztosított, de a Megbízó tulajdonába vagy bérleményébe kerülő Készülék és a Szolgáltatónál lévő központi készülék között a folyamatos kapcsolatot napi 24 órában biztosítsa. Fogadja a Készülék által adott jelzéseket, valamint a jelzések alapján, illetve azoknak megfelelően tegye meg a Szerződés szerinti intézkedéseket (továbbiakban: Távfelügyelet). Megbízó a megbízást az Szolgáltatási szerződés aláírásával és abban foglalt feltételekkel elfogadja.

 1. A Készülék

A szolgáltatás nyújtásának feltétele, hogy Megbízó rendelkezik a Távfelügyelet gyakorlásához szükséges Készülék(ek) tulajdon vagy bérleti jogával, továbbá a Készülékbe folyamatos használatra behelyezhető Szolgáltató, vagy Megbízó tulajdonát, bérleményét képező, kimenő hívás indítására alkalmas SIM kártyával.

A Készülékbe helyezett SIM kártya adatforgalmát, elérhetőségét Szolgáltató köteles biztosítani, amennyiben a SIM kártya Szolgáltató tulajdonában van. Egyéb esetekben ezen kötelezettségek és a kimenő hívás lehetőségének biztosítása Megbízót terhelik. Felek megállapodnak, hogy Szolgáltatót, a mobilszolgáltató tevékenységi körében felmerülő problémákért, hibákért, szünetekért semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben Megbízó tulajdonában lévő SIM kártya feltöltős, annak minden időszakban történő használhatóságáért Megbízó felel, fedezetlenség miatti vészhívás sikertelenségéért Szolgáltatót felelősség nem terheli.  A Készülék egy csuklópántos elektronikai jelzőrendszer, amely az SOS GUARD vagy a Megbízó által megjelölt személyekkel a kapcsolatot GSM hálózat útján tudja felvenni. A Készülék bejövő és korlátozott kimenő hívás fogadására alkalmas mobiltelefonként működik, amely a behelyezett, Szolgáltató vagy Megbízó tulajdonát, bérleményét képező SIM kártya segítségével bármikor felhívható. Amennyiben a SIM kártya Szolgáltató tulajdonát képezi, csak bejövő hívás fogadása lehetséges a Megbízó által megjelölt személyen és a Szolgáltató elérhetőségén kívül. A Készülék szolgáltatás szempontjából legfontosabb része az SOS gomb, amelynek megnyomásával, az SOS GUARD ügyeletével tudja felvenni a kapcsolatot a Megbízó. A Készülék csak egy (SOS) gombbal van felszerelve, plusz tartozéka egy SOS gombbal ellátott karpánt.

Megbízó a Szerződés aláírásával az általa kiválasztott paraméterekkel és funkciókkal rendelkező Készüléket a Szerződésben meghatározott vételár, kikötése mellett Szolgáltatótól megvásárolja vagy bérli. Szolgáltató köteles a Szerződésben meghatározott Készüléket szerződés szerinti használatra alkalmas állapotban – szerződéskötéskor történő megfizetés esetén azonnal, más esetekben a szerződésben foglalt díj Társaság számláján történő jóváírását követő – három munkanapon belül kell átadni.

 1. A szolgáltatás tartalma

„Prémium” Szolgáltatási Csomag keretében a Szolgáltató:

 • napi 24 órában biztosítja az SOS GUARD elérhetőségét a Készülékről kezdeményezett jelzések alapján
 • az SOS GUARD diszpécserek fogadják a Megbízó Készülékéről kezdeményezett jelzéseit,
 • Készülékről kezdeményezett jelzés fogadásával egyidejűleg az SOS GUARD a Megbízót azonosítja, a diszpécser előtti monitoron a Megbízóról valamennyi általa megadott információ megjelenik,
 • a Készüléken és a karkötőn az SOS gomb megnyomásával kezdeményezett jelzés esetén a Készülék az SOS GUARD központi számát kihangosítva hívja és számára egy SMS-t is elindít, ezzel egy időben a Megbízó által megadott legfeljebb 3 – szöveges üzenet fogadására alkalmas – telefonszámra is vészjelzést küld.
 • a jelzés fogadását követően az SOS GUARD a lehető leghamarabb intézkedik
 1. A Szolgáltatási díj /havidíj/

Felek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként fizetendő szolgáltatási díjat /havi díjat/a Szolgáltatási Szerződésben rögzítik.

Megbízó a szolgáltatási díjat előre, a Szerződésben megállapodott díjfizetési időszak 5. napjáig köteles Szolgáltató részére megfizetni.

A teljesítés helye a Szolgáltató OTP Bank-nál vezetett 11742173 26044196 00000000 számú bankszámlája. Megbízó fizetési kötelezettsége abban az esetben is fennáll, amennyiben Szolgáltató számlája a fizetési határidő utolsó napjáig nem érkezik meg hozzá. A számla hiányát a teljesítést követően ebben az esetben Megbízó írásban köteles a Szolgáltatónak jelezni.

Szolgáltató jogosult a megbízási díjat a Megbízóhoz címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával módosítani. Amennyiben Megbízó a megbízási díj módosítását nem fogadja el, úgy jogosult a szerződést az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül azonnali hatállyal felmondani.

Azonnali hatályú felmondás hiányában a szerződés módosítása az értesítés kézhezvételének napján – a Megbízó ráutaló magatartása alapján – létrejött a felek között.

Fizetési késedelem esetén a Megbízó a jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles Szolgáltatónak megfizetni.

Megbízó 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén az elmaradt szolgáltatási díj /havi díj/ teljesítését követő naptári napig Szolgáltató jogosult a szolgáltatását szüneteltetni, amelynek időtartama alatt a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek nem terhelik, az intézkedések elmaradása által okozott károkért felelősséggel nem tartozik. A szüneteltetési időtartama alatt Megbízót kötelezettségei (különösen szolgáltatási díjfizetési kötelezettsége) továbbra is terhelik.

A Megbízó tulajdonában, bérleményében lévő előre fizetős, feltöltős SIM kártya fedezetlenségéből eredő hívások elmaradásából eredő bármiféle kárért, eseményért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 1. Megbízó jogai és kötelezettségei

Megbízó köteles a Szerződésben értesítendő személyek nevét és elérhetőségét pontosan megadni. A Megbízó által megadott adatok pontatlanságaiból eredő károkért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. Megbízó köteles továbbá a Szerződésben megjelölt magánszemélyekkel a jelen szerződés tárgyát ismertetni, az adatok változásáról az adatok változásáról a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szerződésben megjelölt személyek elérhetetlenségéből, az értesített személyek értesítést követő magatartásából.

Megbízónak lehetősége van havonta egy alkalommal próbajelzést kezdeményezni az SOS GUARD irányába, és a kapcsolatlétesítés (diszpécserek részéről történő bejelentkezés) elmaradása esetén köteles Szolgáltatót telefonon, e-mail-ben és írásban haladéktalanul értesíteni. A próba jelzés elmaradása esetén Megbízó a készülékben vagy az SOS központban felmerült hibák miatt kártérítési igényt nem jogosult a Szolgáltatóval szemben érvényesíteni.

Megbízó köteles a tulajdonában, bérleményében lévő Készülék, valamint a saját vagy Szolgáltató tulajdonát képező SIM kártya folyamatos rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát biztosítani, amely kötelezettsége elmulasztásának következményeit maga visel. Kikapcsolt készülék vészhívásra alkalmatlanságából eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Megbízó tudomásul veszi, hogy a távfelügyeleti szolgáltatás csak akkor működőképes, amennyiben a rendszer működéséhez szükséges telefon- és internet vonalak, és egyéb rendszerek is működőképesek. A híváshoz, adatbeszerzéshez és harmadik személyek által működtetett informatikai rendszerek hibáiból keletkező károkért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

 1. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Megbízóval folytatott beszélgetés alapján és a Megbízó utasításainak megfelelően a diszpécser hívja a Megbízó által a telefonbeszélgetés során meghatározott személyt, továbbá a megítélése szerint súlyos vagy közvetlen veszélyhelyzet esetén a veszélyhelyzet elhárítására jogosult és/vagy alkalmas személyt, szervet (mentők, rendőrség, tűzoltóság).

Az SOS gomb megnyomásával kezdeményezett kapcsolatteremtés esetén a Szolgáltató haladéktalanul hívja a Megbízó által megadott természetes személyek közül az elsőként elérhető személyt tájékoztatja, továbbá az egyéb személyek kivonulásához szükséges információk birtokában a veszélyhelyzet elhárítására jogosult és/vagy alkalmas személyt (mentők, rendőrség, tűzoltóság).

Szúrópróbaszerűen próbahívást indíthat az SOS GUARD az Eszköz felé, amellyel a Készülék üzemképességét és a kapcsolat fennállását ellenőrizheti a Szolgáltató.

 1. Felelősség korlátozása

Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató szerződésszegésével a Megbízónak okozott kár megtérítésére vonatkozó kötelezettségét káreseményenként a szolgáltatási díj /havidíj/ tízszeres összegére korlátozzák.

 1. Szerződés megszüntetése

A rendes felmondás jogát felek a szerződés megkötését követő 2 éven belül nem gyakorolhatják, kivéve abban az esetben, ha a szolgáltatási szerződés alapján a megbízó 2 azaz két évre előre kifizeti a Szolgáltatónak a szolgáltatási díjat.

Amennyiben valamelyik fél a jelen szerződésben foglalt lényeges kötelezettségét súlyosan és ismételten megszegi, úgy a másik fél jogosult a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani.

A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni.

 1. Személyes adatok kezelése

Szolgáltató kijelenti, hogy számára elsődleges szempont a Megbízó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. Ezért a Szolgáltató a Megbízó személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, azokat csak közvetlen vészhelyzet esetén értesítendő szerveknek (mentők, tűzoltók, rendőrség), a vészhelyzet sikeres céljából adja át.

A személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatban a jelen szerződésben és az adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései az irányadók.

 1. Együttműködési kötelezettség

Felek jelen szerződésből eredő jogviszonyuk során kötelesek egymással együttműködni, a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek haladéktalanul tájékoztatni. Vitás kérdésekben a felek kötelesek egymással egyeztetni és peren kívüli megállapodás létrehozását megkísérelni.

A Készülékről történő hívás esetén Szolgáltató köteles – Megbízó eltérő utasítása esetén – a Szerződésben felsorolt magánszemélyeket a megadott sorrendben felhívni. Sikertelen hívás esetén a Szerződésben felsorolt valamennyi természetes személy megadott telefonszámát legalább egy alkalommal köteles a Szolgáltató tárcsázni, ezt követően az elsőként megjelölt természetes személynek az SOS GUARD visszahívását kérő SMS-t küldeni.

Szolgáltató jogosult a Készülék és az SOS GUARD közötti telefonbeszélgetéseket rögzíteni, és azokat a jogszabály rendelkezése szerinti időtartamon belül megőrizni. Amennyiben a felvétel rendelkezésre áll, Szolgáltató a Megbízó írásbeli kérelmére a vele folytatott beszélgetés hanganyagát – költségei megtérítése esetén – a Megbízó rendelkezésre bocsáthatja.

Szolgáltató jogosult a jelen szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítéséhez harmadik személy közreműködését igénybe venni, akinek szerződésszegő magatartásáért teljes körű felelősséggel tartozik.

Amennyiben a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit a Szolgáltató saját hibájából nem tudja teljesíteni, úgy köteles a Megbízót haladéktalanul, igazolható módon értesíteni. Az értesítést követően a szolgáltatás nyújtásának elmaradásáért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 1. A szerződés teljessége Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés minden jogot és kötelezettséget tartalmaz, ezen túlmenően semmilyen egyéb jogot és kötelezettséget egymással szemben nem vállaltak és nem kívántak rögzíteni.

Felek rögzítik, hogy minden olyan tény, körülmény, nyilatkozat, amely a szerződéskötés szempontjából lényeges, a jelen szerződés részét képezi, ezen túlmenően semmilyen más kérdést rendezni nem kívánnak.

 

 1. Záró rendelkezések

Felek között a Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató elektronikusan iktatja. Az iktatott szerződést a Megbízó részére a Szolgáltató elektronikus úton megküldi.

A lakóhelyének, értesítési és e-mail címének, továbbá egyéb adatának megváltozását Megbízó köteles a Szolgáltatónak 5 munkanapon belül bejelenteni. Szolgáltató jogosult a címének megváltozását, továbbá a jelen jogviszonyt érintő valamennyi adatváltozást, értesítést, tájékoztatást a honlapján történő közzététel útján Megbízóval közölni.

Felek rögzítik, hogy az egymásnak a jelen szerződésben rögzített e-mail címre két alkalommal, legalább 2 munkanap különbséggel megküldött leveleket írásbeli nyilatkozatnak tekintik. A kézbesítés időpontja az email második elküldésének a napja.

A postai úton ajánlott vagy tértivevényes levélben megküldött írásbeli nyilatkozatokat a feladást követő 5. munkanapon a felek abban az esetben is kézbesítettnek tekintik, amennyiben a postai kézbesítés a valóságban bármely okból nem történt meg. A másik fél a kézbesítési vélelmet kizárólag a postaszolgáltató jogellenes eljárásának bizonyításával döntheti meg. A lakóhely vagy értesítési cím megváltoztatása írásbeli bejelentésének elmulasztása esetén a kézbesítési vélelem megdöntésére nincs lehetőség. Ellentétes tartalmú írásbeli értesítés megküldéséig Szolgáltató e-mail címe: info@sos-guard.hu. Megbízó e- mail címét felek az Egyedi szerződésen rögzítik.

Szolgáltató tájékoztatja Megbízót, hogy jelen szerződéssel és jogviszonnyal kapcsolatban felmerült panaszait a Szolgáltató székhelyére küldött levélben közölheti. A panaszügyintézés a szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálatán történik. Szolgáltató ügyfélszolgálatán a hét minden munkanapján 8:00-16:00 óráig van lehetőség telefonos panaszkezelésre a 06 1 6 77 77 76-os telefonszámon, valamint minden munkahét keddi és csütörtöki napján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra, előzetes időpont alapján.

A Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót, amennyiben a jogszabályi rendelkezések alapján fogyasztónak minősül, és a Szerződés megkötése nem a Szolgáltató üzletében, telephelyén történt, úgy a Megbízó a jelen szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Megbízó elállási jogát a Szolgáltatóval szemben gyakorolhatja. Megbízó kijelenti, hogy a fenti bekezdésben közölt tájékoztatást, az elállási jog tartalmát, gyakorlásának feltételeit megismerte és megértette.

A Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdés, igény, jogvita vagy per esetén a magyar jog az irányadó. A Szerződő felek a jelen megállapodás alapján a közöttük létrejött jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 

Kelt: Budapest,  2019   ……… hó   ……… nap

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….                                                            …………………………………………………..

 

SOS Guard Kft. / Szolgáltató                                                                                                Megbízó / Ügyfél

 

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás